Política de reemborsaments i devolucions

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

1.INFORMACIÓ GENERAL

Aquest web és propietat d’Edicions Camacuc S.L, 

C/ Pintor Benedito, 6 BD

46200 Paiporta 

CIF B46406799

edicionscamacuc@hotmail.com

Administrador Únic: Joan Escrivà Avinyó

Inscrita en el Registre Mercantil de València. Tom 4.312 Llibre 1.624 de la Secció General. Foli 13. Full V-21857.

Aquest document regula les condicions d´ús de: www.camacuc.com i la compra o d’adquisició de productes i seveis ofertats en el mateix.

06. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
06.01 INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular la relació entre EDICIONS CAMACUC, SL i el Client, relatives a totes les transaccions realitzades a través de la web de la botiga en línia, que el seu titular és EDICIONS CAMACUC, SL amb domicili social en C/ PINTOR BENEDITO 6. BX DRETA, 46200 PAIPORTA, VALENCIA, amb el C.I.F: B46406799, inscrita en el Registre Mercantil de VALENCIA PAIPORTA, al tom 4312, foli 13, full 21857 i nombre d’inscripció 9.

L’objecte de la pàgina web és VENTA DE COMICS.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga en línia. La informació de la pàgina web està disponible en els següents idiomes:

– Catalán

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de EDICIONS CAMACUC, SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

EDICIONS CAMACUC, SL es reserva el dret a efectuar, a qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis presentats a la seva pàgina web.

EDICIONS CAMACUC, SL ofereix la informació comercial de forma veraç. Aquesta informació, en alguna ocasió, podria contenir algun error tipogràfic, en aquests casos es procedirà a la seva rectificació. En els supòsits en què aquest error es produís en els preus i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, l’empresa l’hi comunicarà immediatament i el client podrà optar per rescindir la compra.

EDICIONS CAMACUC, SL es reserva el dret de rebutjar comandes realitzades per clients que hagin tingut prèviament conflictes amb l’empresa com, per exemple, no retirar la comanda realitzada a través de contra reemborsament, retornar comandes amb freqüència, etc.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

06.02 PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en el lloc web i SÍ reflecteixen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI). Si el lloc del lliurament d’una comanda a un client és a un altre país amb diferent moneda, pot variar el preu final de venda al públic a causa de les diferències de canvi de moneda que poguessin ocasionar-se entre el moment de la fixació del preu de referència i el moment de la compra.

Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figurin a la pàgina web siguin correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels productes que vostè ha adquirit, l’informarem al més aviat possible.

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:

– Tarjeta de crédito, Transferencia

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de EDICIONS CAMACUC,SL.
En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hauria exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de EDICIONS CAMACUC, SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació. En el cas de realitzar transferència bancària és molt important que indiqui en l’assumpte el nombre de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-ho.

Recordar-li que el pagament s’ha d’efectuar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren per compte del client.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. En cas de no ser així, EDICIONS CAMACUC, SL podria interrompre l’enviament de la seva comanda en cas de no rebre la quantitat íntegra d’aquest.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

La disponibilitat dels productes oferts per EDICIONS CAMACUC, SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, EDICIONS CAMACUC, SL al moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client.

06.03 DESPRÉS DE LA CONTRACTACIÓ

Finalitzat el procés de compra, el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra, l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi’s en contacte amb EDICIONS CAMACUC, SL en el telèfon d’atenció al client 628226909 o mitjançant el correu electrònic EDICIONSCAMACUC@HOTMAIL.COM.

El client, en rebre el producte a l’adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Despeses de lliurament i transport

EDICIONS CAMACUC, SL només realitza enviaments a: Península, Baleares, Canarias

Els enviaments es realitzen de la següent forma:
Totes les despeses de lliurament seran a càrrec de EDICIONS CAMACUC, SL

El lliurament sera segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

En el cas que el client vulgui el lliurament del producte en un horari que defereixi dels horaris establerts per l’empresa de missatgeria o requereixi enviament urgent, s’haurà de consultar prèviament el preu posant-se en contacte amb EDICIONS CAMACUC, SL.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 628226909, dirigint-se al correu electrònic EDICIONSCAMACUC@HOTMAIL.COM, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ PINTOR BENEDITO 6. BX DRETA, 46200 PAIPORTA, VALENCIA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Despeses de devolució i transport

En L’exercici del dret de devolució haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través de comunicació telefònica a 628226909, dirigint-se al correu electrònic EDICIONSCAMACUC@HOTMAIL.COM o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ PINTOR BENEDITO 6. BX DRETA, 46200 PAIPORTA, VALENCIA.

En cas de desitjar realitzar la devolució d’un producte, la gestió d’aquesta la realitzarà la empresa i el cost de la mateixa ho assumirà la empresa.

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que, per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, revisarem el seu estat. Al moment en què comprovem que tant l’article, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Anul·lació de la comanda

Si l’anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de la mercaderia, el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà a càrrec seu les despeses d’enviament, així com les despeses de devolució d’aquesta mateixa comanda.

Llei aplicable i jurisdicció competent.

La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que se siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, tret que existeixin disposicions d’ordre públic contràries a això.