Política de reemborsaments i devolucions

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

1.INFORMACIÓ GENERAL

Aquest web és propietat d’Edicions Camacuc S.L, 

C/ Pintor Benedito, 6 BD

46200 Paiporta 

CIF B46406799

edicionscamacuc@hotmail.com

Administrador Únic: Joan Escrivà Avinyó

Inscrita en el Registre Mercantil de València. Tom 4.312 Llibre 1.624 de la Secció General. Foli 13. Full V-21857.

Aquest document regula les condicions d´ús de: www.camacuc.com i la compra o d’adquisició de productes i seveis ofertats en el mateix.

A efecte d’aquestes condicions s’entén que l’activitat que Edicions Camacuc S.L, desenvolupa en el web comprén: 

-publicitat i oferta de productes i serveis: subscripcions, venda de llibres i samarretes, ofertes de tallers…

-publicació de contingut variat (exposat en el menú): relatiu a l’empresa, la seua història, valors, promocions, activitats…

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades d’Edicions Camacuc S.L.

En utilitzar aquest Lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedisca, navegue i/o use el Lloc web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·licite l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari puga tindre en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitats més amunt o, en el seu cas, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’usuari (d’ara en avant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions ací establides, així com les seues ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seua responsabilitat d’un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

● Fer ús d’aquest Lloc web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es poguera considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.

● Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tindre capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya

Edicions Camacuc S.L. no assegura que el Lloc web complisca amb legislacions d’altres països, ja siga totalment o parcialment.

Edicions Camacuc S.L.declina tota responsabilitat que es puga derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seua elecció, amb dicions Camacuc S.L, el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents Condicions estiguen disponibles en aquest Lloc web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar en el Lloc web pels mitjans i formes establits. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia d’ Edicions Camacuc S.L, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic en: comprar.

Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Edicions Camacuc S.L, ha rebut la seua comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc web genere una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic. I, en el seu cas, a través del seu espai personal de connexió al Lloc web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtindre una còpia de la seua factura en paper, sol·licitant-ho a Edicions Camacuc S.L, utilitzant els espais de contacte del Lloc web o a través de les dades de contacte facilitats més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, d’unes certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, en el seu cas, imatge d’aquest en la seua pàgina del Lloc web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en què es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguen durant les transaccions efectuades en el Lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats d’Edicions Camacuc S.L, amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguen aplicable, i particularment atesa la l’RGPD i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest Lloc web (Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts per Edicions Camacuc S.L, a través del Lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecte el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïren dificultats quant al subministrament de productes o no quedaren productes en estoc, Edicions Camacuc S.L, es compromet a contactar a l’Usuari i reembossar qualsevol quantitat que poguera haver sigut abonada en concepte d’import. Això serà igualment aplicable en els casos en els quals la prestació d’un servei esdevinguera irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENTS

Els preus exhibits en el Lloc web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment quant a l’IVA, s’assenyale i aplique qüestió diferent.

Les despeses d’enviament es troben inclosos en els preus finals dels productes tal com es mostren en el Lloc web. Així, Edicions Camacuc S.L, realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través de correus o altre empreses de transport.

En cap cas el Lloc web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de manera automàtica, sinó només aquells que l’Usuari haja seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja haja rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i Transferència bancària.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora d’aquestes, si aquesta entitat no autoritzara el pagament, Edicions Camacuc S.L, no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que Edicions Camacuc S.L, reba l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc web, es farà una *pre-autorització en la targeta que corresponga per a assegurar que existeixen fons suficients per a completar la transacció. El càrrec en la targeta es farà en el moment en què s’envie a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, en el seu cas, lloc establit.

En tot cas, en fer clic en “comprar” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, en el seu cas, és el legítim posseïdor de la targeta regale o de la targeta abone.

Les comandes de compra o adquisició en els quals l’Usuari seleccione com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per a poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària siga tinguda en compte pel sistema de pagaments utilitzat per Edicions Camacuc S.L, per al Lloc web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparada i gestionada per a enviament.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l’Usuari ha d’assegurar-se que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, Edicions Camacuc S.L, no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.

6. ENTREGA

En els casos en els quals procedisca realitzar el lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears).

Exceptuant aquells casos en els quals existisquen circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, en el seu cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà entregat en el termini assenyalat en el Lloc web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fóra imputable, Edicions Camacuc S.L, no poguera complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per a informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir avant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reembossament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultara impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè siga entregat de nou.

Si l’Usuari no estarà en el lloc de lliurament en la franja horària convinguda, ha de posar-se en contacte amb Edicions Camacuc S.L, per a convindre el lliurament un altre dia.

En cas que transcórreguen 30 dies des que la seua comanda estiga disponible per al seu lliurament, i no haja sigut entregat per causa no imputable a Edicions Camacuc S.L, entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. A conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari li seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereix el Lloc web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant això, l’Usuari ha de tindre present que el transport derivat de la resolució pot tindre un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha sigut entregat en el moment en el qual l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquirisca la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

Els riscos que dels productes es pogueren derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan Edicions Camacuc S.L, rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, inclosos les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per Edicions Camacuc S.L.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracte.

7. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecte que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per a processar la seua sol·licitud de compra en el Lloc web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb Edicions Camacuc S.L, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web, i, en el seu cas, a través d’aquells habilitats per a contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic en “comprar”, té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seues sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

D’igual forma, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús per a recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en els quals l’Usuari adquirira productes en o través del Lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc web i, per tant li assisteix el dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc web d’Edicions Camacuc S.L, o en cas que els béns que componen la seua comanda s’entreguen per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aqueixos béns que componien una mateixa comanda de compra.

Per a exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seua decisió a Edicions Camacuc S.L. Podrà fer-ho, en el seu cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir siga enviada abans que vença el termini corresponent.

En cas de desistiment, Edicions Camacuc S.L, reembossarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals triades per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferida en el Lloc web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual Edicions Camacuc S.L, és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

Edicions Camacuc S.L, reembossarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per a realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reembossament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, Edicions Camacuc S.L, podria retindre aquest reembossament fins a haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari present una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es complisca primer.

L’Usuari pot retornar o enviar els productes a Edicions Camacuc S.L, en: correus o empreses de transport. I haurà de fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Edicions Camacuc S.L, va ser informat de la decisió de desistiment.

L’Usuari reconeix conéixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorreguera en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

n aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari poguera contractar en aquest Lloc web, perquè aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha sigut completament executada, o quan haja començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seua part que és conscient que, una vegada que el contracte haja sigut completament executat per Edicions Camacuc S.L, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reembossament si el producte ha sigut usat més enllà de la mera obertura d’aquest, de productes que no estiguen en les mateixes condicions en les quals es van entregar o que hagen patit algun mal després del lliurament.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en els quals l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb Edicions Camacuc S.L, immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s’informarà l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reembossament o, en el seu cas, la substitució d’aquest.

El reembossament o la substitució del producte s’efectuarà al més prompte possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reembossament o la substitució de l’article no conforme.

L’import abonat per aquells productes que siguen retornats a causa d’algun defecte, quan realment existisca, serà reembossat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos en què haguera pogut incórrer l’Usuari per a realitzar la devolució. El reembossament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per a pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que puga adquirir a través d’aquest Lloc web, en els termes legalment establits per a cada tipus de producte, responent Edicions Camacuc S.L, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifeste en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, Edicions Camacuc S.L, no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

● Qualssevol pèrdues que no foren atribuïbles a cap incompliment per part seua.

● Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis

previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).

● Tota una altra pèrdua indirecta que no fóra raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre totes dues parts.

Igualment, Edicions Camacuc S.L, també limita la seua responsabilitat quant als següents casos:

● Edicions Camacuc S.L, aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc web, no obstant això no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguen existir degut mancant resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitze o altres d’aquesta índole.

● Edicions Camacuc S.L, actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a la disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com a vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que deriven en retards, pèrdues o furts del producte.

● Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedisquen un normal funcionament del servei a través d’internet. Falta de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedisca disposar del servei. Edicions Camacuc S.L, posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguen imputables, cas fortuït o força major.

● Edicions Camacuc S.L, no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagen sigut utilitzats per l’Usuari. Al mateix temps, Edicions Camacuc S.L, tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari retornar el producte correcte.

● En general, Edicions Camacuc S.L, no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es dega a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguen a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiu:

o Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

o Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o

no) o amenaça o preparatius de guerra.

o Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrémol, enfonsament, epidèmia o

qualsevol altre desastre natural.

o Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres

mitjans de transport, públics o privats.

o Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o

autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continue, i Edicions Camacuc S.L, disposarà d’una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que dure la causa de força major.

Edicions Camacuc S.L, posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que ens permeta complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Edicions Camacuc S.L, siguen electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).

A efectes contractuals, l’Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Edicions Camacuc S.L, envie de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Edicions Camacuc S.L, a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, en el seu cas, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s’estipule el contrari, Edicions Camacuc S.L, pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o en l’adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA

Cap renúncia d’Edicions Camacuc S.L, a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per Edicions Camacuc S.L, del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seues obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’Usuari del compliment de les seues obligacions.

Cap renúncia d’Edicions Camacuc S.L, a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte farà efecte, llevat que s’establisca expressament que és una renúncia i es formalitze i se li comunique a l’Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions foren declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que queden afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faça referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Edicions Camacuc S.L,  en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i Edicions Camacuc S.L, reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari facilite a Edicions Camacuc S.L, en el curs d’una transacció en el Lloc web, seran tractats conformement al que s’estableix en les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En fer accedir, navegar i/o usar el Lloc web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i/o ús d’aquest Lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgisca o estiga relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Edicions Camacuc S.L, i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a Edicions Camacuc S.L, les seues queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitge realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre Edicions Camacuc S.L, i l’Usuari emanara una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE No 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tinga la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra polí­tica de cookies, punxa ací per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies